Skip to main content

ഫലാനുഭവകാലം.-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്-9871690151.

ഫലാനുഭവകാലം.-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-മാതൃഭൂമിയോട് കടപ്പാട്-9871690151.

പൂര്‍വജന്മങ്ങളില്‍ ചെയ്ത ദൃഢം അദൃഢം ദൃഢാദൃഢം എന്നീ മൂന്നു പ്രകാരമുള്ള കര്‍മ്മഫലങ്ങളെയാണ് ഈ ജന്മത്തില്‍ അനുഭവിയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹോരാശാസ്ത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശാപഹാരാദി കാലങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് ആധിപത്യമുള്ള ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ അവരുടെ സ്ഥിതിഭേദം നിമിത്തം ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഫലദാനത്തില്‍ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യോഗം ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകള്‍ ഇപ്രകാരം സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

പൃഷ്‌ഠോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശയുടെ അന്ത്യകാലത്തും, ഉഭയോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ ദശയുടെ മദ്ധ്യകാലത്തും, ശീര്‍ഷോദയരാശിസ്ഥിതിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ദശയുടെ ആദ്യകാലത്തും അധികഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. പ്രശ്‌നകാലത്ത് ഏതൊരുഗ്രഹത്തിനെക്കൊണ്ടാണോ ലാഭനാശാദികള്‍ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ അയനം ക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാലത്തെ ആ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ എത്ര നവാംശകം കടന്നുവോ ആ സംഖ്യകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന കാലം ആ ഫലാനുഭവത്തിനുവേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കില്‍ ലഗ്‌ന നവാംശകനാഥന് പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന അയനം ക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളെ ലഗ്‌നാധിപന്റെ അംശകസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലഭിയ്ക്കുന്നകാലം വേണ്ടിവരും എന്നും കണക്കാക്കാം.

ലഗ്‌നരാശി മുതല്‍ എത്രാമത്തെ രാശിയിലാണോ പാപഗ്രഹബന്ധം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്ര സംഖ്യകൊണ്ട് ലഗ്‌നാധിപന് പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്ന അയനം ക്ഷണം ഇത്യാദി കാലത്തെ ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന കാലം ദോഷാനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നു കണക്കാക്കാം.

മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ ഫലദാതാവായ ഗ്രഹം ഭാവത്തില്‍ നിന്നും ദൃശ്യരാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാവഫലം താമസിയാതെയും, അദൃശ്യരാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാവഫലം താമസിച്ചും ആണ്അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് ഊഹിയ്ക്കാം.മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ ഭാവാധിപന്‍ ഭാവത്തില്‍നിന്നും എത്രാമത്തെ രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നുവോ അത്ര ദിവസംകൊണ്ടോ, അത്ര ആഴ്ചകൊണ്ടോ, അത്ര മാസംകൊണ്ടോ അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നുംപറയാവുന്നതാണ്. ദിവസമാണോ ആഴ്ചയാണോ എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണംകൊണ്ട് ഊഹിയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റൊരുവിധത്തില്‍ ഭാവാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശയില്‍ ചാരവശാല്‍ ചന്ദ്രന്‍ ചെല്ലുന്നകാലം ഭാവാനുഭവകാലം ആയിരിയ്ക്കും. 

അനുകൂലഫലം തീര്‍ച്ചയായ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ആദിത്യനോ ചന്ദ്രനോ ഫലദാനംചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമോ ലഗ്‌നരാശിയിലോ ഫലദഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, ഉച്ചരാശിയിലോ വരുന്നകാലവും ഫലാനുഭവകാലം ആയിരിയ്ക്കും. എല്ലാഗ്രഹങ്ങളും സ്വന്തനക്ഷത്രങ്ങളില്‍ വരുമ്പോള്‍ അതായത് സൂര്യന് കാര്‍ത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം, ചന്ദ്രന് രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം ഇത്യാദി. സ്വന്തവാരങ്ങളിലും സൂര്യന് ഞായര്‍ ചന്ദ്രന് തിങ്കള്‍ ഇത്യാദി, സ്വന്തം ഋതുക്കളിലും ആദിത്യന് ഗ്രീഷ്മം, ചന്ദ്രന് വര്‍ഷം,കുജന് ഗ്രീഷ്മം, ബുധന് ശരത്ത്, ഗുരുവിന് ഹേമന്തം, ശുക്രന് വസന്തം, ശനിയ്ക്ക് ശിശിരം എന്നിങ്ങനെ. സ്വന്തം ദശാകാലം അപഹാരകാലം ഉദയകാലം അതായത് ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നരാശി ഉദിയ്ക്കുന്ന സമയം, അസ്തമനകാലം അതായത് ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഏഴാം രാശി ഉദയകാലമായി വരുന്ന സമയം ഇവയെല്ലാം ഭാവാനുഭവത്തിന് അനുകൂലമായ കാലങ്ങള്‍ ആണ്. കൂടാതെ സൂര്യന് ഉത്തരായനവും ചന്ദ്രന് ദക്ഷിണായനവും അനുകൂലസമയങ്ങളാണ്.

ലഗ്‌നം ആദിത്യന്‍ ചന്ദ്രന്‍ ഇവയില്‍ ബലമുള്ളതിന്റെ കേന്ദ്രം പണപരം ആപോക്ലിമം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ ആയുസ്സിന്റെ ആദ്യം മദ്ധ്യം അവസാനം എന്നീ കാലങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം ഫലം നല്‍കുന്നു. ജാതകവിശകലനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആകാംക്ഷയാണല്ലോ. നല്‍ ഫലമായാലും ക്ലേശഫലമായാലും ജീവിതത്തിലെ ഏതുകാലത്താണ് അവനുഭവപ്പെടുകയെന്നത് ഏവര്‍ക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടാകുന്ന വിഷയം ആണ്. സാമാന്യമായി ഫലദാതാവായ ഗ്രഹത്തിന്റേയോ കാരകഗ്രഹത്തിന്റേയോ അവയെ ദൃഷ്ടി യോഗം രാശിസ്ഥിതി അംശകനാഥത്വം അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രാധിപത്യം എന്നീ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടേയോ ദശ അപഹാര ഛിദ്ര കാലങ്ങളോ, അവയുടെ സ്വന്തം അഷ്ടകവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അക്ഷാധിക്യമുള്ള രാശിയില്‍ ഗോചരസന്നാര കാലം എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഗുണാനുഭവങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യതാകാലം എന്നും. അഷ്ടകവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അക്ഷശൂന്യമോ അക്ഷങ്ങള്‍ കുറവുള്ള രാശിയിലെ ഗോചരസന്നാര കാലം സാധാരണയായി ക്ലേശാനുഭവങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യതാകാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഓരോകാലങ്ങളിലും അശ്വതിമുതല്‍ രേവതിവരെ 27 നക്ഷത്രമേഖലകളില്‍ സഞ്ചരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അശ്വതി മുതല്‍ രേവതിവരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫലത്തെ ഗ്രഹ ഗോചര ഫലം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഗോചരഫലത്തെ അറിയുന്നതിന് 2 വഴികള്‍ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉപദേശിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

ഗോചരഗ്രഹവശാത്മനുജാനാം യച്ഛുഭാശുഭഫലാപ്യുപലബ്‌ധൈ്യ 
അഷ്ടവര്‍ഗ്ഗമിതി യത് മഹദുക്തം തത് പ്രസാദനമിഹാഭിദധീമഹ

അശ്വതി തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ മൂലമായി മനുഷ്യര്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ശുഭാശുഭഫലങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിനായി അഷ്ടകവര്‍ഗ്ഗം എന്ന രീതില്‍ മഹാന്മാരാല്‍ യാതൊരു വിധം ഉപദേശിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നുവോ ആ വഴിതന്നെ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നു, എന്ന മന്ത്രേശ്വരവചനം അനുസരിച്ച് അഷ്ടകവര്‍ഗ്ഗമനുസരിച്ച് താല്‍ക്കാലിക ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെ അറിയുന്നതും, മറ്റൊന്ന് 

സര്‍വ്വേഷു ലഗ്‌നേഷ്വപി സത്‌സു ചന്ദ്രലഗ്‌നം പ്രധാനം ഖലു ഗോചരേഷു 
തസ്മാദക്ഷാദപി വര്‍ത്തമാന ഗ്രഹേന്ദ്രചാരൈഃ കഥയേത്ഫലാനി

ജന്മലഗ്‌നം, ഭാവലഗ്‌നം, ദശാനാഥന്‍ അപഹാരനാഥന്‍ ഇവര്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലഗ്‌നം, ചന്ദ്രലഗ്‌നം ഇവകളില്‍ ഗോചരവിശകലനത്തില്‍ ചന്ദ്രലഗ്‌നം പ്രധാന്യത്തോടെ പരിഗണിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാല്‍ ജന്മകാലത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്നും ഗോചരത്തില്‍ ഏതേതുസ്ഥാനത്തില്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നുവോ അത്തരം സഞ്ചാരത്തിന് എന്തു ഫലമാണോ പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത് അവയെപറയുകയെന്ന മന്ത്രേശ്വരവാക്യപ്രകാരം ജനന കാല ചന്ദ്രലഗ്‌നത്തില്‍ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങള്‍ അതാതു സ്ഥാനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നതിനു പറയപ്പെട്ട ഫലങ്ങളെ അറിയുവാന്‍ ഈ രണ്ട് വഴികളില്‍ ആദ്യത്തെ രീതിയായി അഷ്ടകവര്‍ഗ്ഗ ഫലനിര്‍ണ്ണയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിശദമായിപറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ കാണുക.ചന്ദ്രലഗ്‌നത്തില്‍ നിന്നും അറിയുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി ഇവിടെ വിവരിയ്ക്കുന്നു.

വരാഹമിഹിരാചാര്യര്‍ ഈ അദ്ധ്യായം 46ന്നാമത്തെശ്ലോകത്തില്‍ ഗ്രഹഗോചരം മൂലം പറയപ്പെട്ടഫലം ചില അനുഭവങ്ങള്‍ യോജിച്ചും ചിലവ യോജിയ്ക്കാതെയും വരുന്നതിനും കാരണം എന്തെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു. 

അപികാലമപേദ്യച പാത്രം ശുഭകൃദ്വിദധാത്യനുകൂലം 
നമദ്ധ്യൗ ബഹുകം കുടവേവാ വിസൃജത്യാപി മേഘവിതാനഃ 

ശുഭമായ ഗോചരം നടക്കുന്നകാലത്ത് ദശയും ശുഭമായിരുന്നാല്‍ മാത്രമേ ഗോചരഫലം അനുകൂല ഫലം നല്‍കുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഗോചരം മാത്രം എത്ര ശുഭമായിരുന്നാലും ശുഭഫലം ലഭിയ്ക്കുന്നതല്ല. വസന്തഋതുവില്‍ ആകാശത്തില്‍ ധാരാളം മേഘങ്ങള്‍ കൂടിയാലും കുടവം എന്ന (ഉടല്‍വലുതായി മുഖംകുറുകിയ) പാത്രത്തില്‍ ആ പാത്രം നിറയുന്നത്ര അധികജലത്തെ എപ്രകാരം പൊഴിയുന്നില്ലയോ? അപ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിലും കണ്ടുകൊള്ളുക, എന്നു പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ ജ്യോതിഷം നോക്കുമ്പോഴും ആചാര്യന്‍ പറഞ്ഞ നിസര്‍ഗ്ഗ ദശയെ പിണ്ഡായുര്‍ദായദശകളോ ഭുക്തിയോ പരാശരര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പറഞ്ഞ ഉഡുദശയോ, ഭുക്തിയൊ ശുഭമായിരിയ്ക്കുന്ന സമയം ഗോചരവും ശുഭമായാല്‍ ശുഭഫലമുണ്ടാകുമെന്നും, ദശാഭുക്തി അശുഭമായാല്‍ ഗോചരം ശുഭമായിരുന്നാലും ഗോചരവശാല്‍ ശുഭഫലം നല്‍ക്കുമ്പോഴും അശുഭഫലംകൂടി അനുഭവപ്പെടും എന്നു പറയുന്നതില്‍ നിന്നും ഒരുവന്നടക്കുന്ന ദശ ശുഭമാണോ അശുഭമാണോ എന്നുള്ളതും, ദശാനാഥന്റെ ബലാബലനിര്‍ണ്ണയത്തേയും അറിയേണ്ടത് അവശ്യമാകുന്നു. അതിനാല്‍ എപ്രകാരമിരുന്നാല്‍ ദശാനാഥനായ ഗ്രഹം ശുഭനാകുമെന്നും, എപ്രകാരമിരുന്നാല്‍ അശുഭനാകുമെന്നും ആദ്യം നിര്‍ണ്ണയിയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. അതു താഴെ പറയുന്നതു പോലെയാണ്.

Comments

Popular posts from this blog

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-6-ഗ്രിഹപ്പിഴകളും പരിഹാരങ്ങളും.......രത്ന ധാരണം.....രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ .malayalee astrologer.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-6-ഗൃ ഹ പ്പിഴകളും പരിഹാരങ്ങളും-തുടര്‍ച്ച .ഗൃഹ പ്പിഴ മാറ്റാന്‍ രത്ന ധാരണം എങ്ങിനെ നടത്തണം?
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍,ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍-9871690151
ജ്യോതിഷവും രത്നങ്ങളും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമല്ല ഇവിടെ പറയാന്‍ പോകുന്നത് കാരണം അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വിശദമായി കൊടുത്തിണ്ട്‌. അവ തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ട്എന്ന വിശ്വാസമുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി യാണ് ഇതെഴുതുന്നത് .
ഓരോ ലഗ്ന ക്കാരുടെയും ലഗ്നാധിപന്‍ നീചനാ യിരുന്നാല്‍ ധരിക്കേണ്ടുന്ന രത്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്ണ് ഇവിടെ പ്രതിപാധിക്കാന്‍ പോകുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ ലഗ്നം മേടം ആവുകയുംലഗ്നധിപധി ചൊവ്വ  നാലില്‍-കര്‍ക്കിടകം രാശിയില്‍ - നീച നായി ഇരിക്കുകയുമാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്മവിശ്വാസ കുറവ് നന്നായി അനുഭവപ്പെടും. മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ധൈര്യ ത്തോടെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയില്ല . ഇതിനര്‍ത്ഥം നിങ്ങള്‍ക്ക് ചുവന്ന പവിഴം ധരിക്കണമെന്നാണ്. ചൊവ്വ എട്ടാം ഭാവധിപതി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സ്വര്‍ണത്തില്‍ കെട്ടിയചെമ്പവിഴം വലതു കൈയിലെ മോതിര വിരലില്‍ ആണ് ധരിക്കേണ്ടത്‌. രത്നങ്ങള്‍ എത്ര തൂക്കമുള്ള താണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള…