Skip to main content

പ്രവർജ്യാ യോഗം-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ -9871690151

പ്രവർജ്യാ യോഗം 
പ്രവർജ്യാ യോഗം-സമ്പാദകന്‍-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ -9871690151 -മാതൃഭൂമി യോട് കടപ്പാട്. 


ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങൾ ഒത്തു ചേരുന്നതിനെ ആണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരം യോഗങ്ങളെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടും ഉണ്ട്. പ്രവർജ്യാ യോഗം എന്നാൽ നാലോ , അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന യോഗം ആണ്. നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആചാര്യൻ ഇവയെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും "സ്വല്പം വൃത്ത വിചിത്രം"എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ,ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത്രയും അർഥങ്ങൾ ആചാര്യൻ ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.
ഭൌതികതയെക്കാൾ, ആത്മീയത ആയിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ആത്മീയതയിൽ തന്നെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരർത്ഥത്തിൽ സന്യാസ യോഗം എന്നും പറയാം. എന്തുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ.

നാലോ, അതിൽ അധികമോ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു ക്രമം ഉണ്ട്,അത് - കുജ, ബുധ, ഗുരു, ചന്ദ്ര, ശുക്ര, ശനി എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇവർ യഥാ ക്രമം ശാക്യാദി കളായ സന്യാസിമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് വിവക്ഷ.

ശാക്യാ, ജീവക, ഭിക്ഷു, വൃദ്ധ, ചരകാ : നിർ ഗ്രന്ഥി വന്യാശന - എന്ന തരത്തിൽ ആണ് സന്യാസ ക്രമം. അതായത് കുജൻ ബലവാൻ ആയാൽ ജാതകൻ ശാക്യൻ ആയിത്തീരും. ഇരുപത്തിനാല് വകഭേദങ്ങൾ ഉള്ള ബുദ്ധ സന്യാസിമാരിൽ ഒരാളായി ത്തീരും. രക്ത വസ്ത്ര ധാരിയും ആവും.

പ്രവർജ്യാ യോഗത്തിൽ ബലവാൻ ബുധൻ ആണെങ്കിൽ ജാതകൻ, പ്രാണൻ ആണ്. ആത്മാവ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആജീവകൻ ആയിത്തീരും. ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കും . വ്യാഴം ആണ് ബലവാൻ എങ്കിൽ സമുന്നതരായ ഭിക്ഷുക്കളിൽ ഒരാൾ ആകും.

ചന്ദ്രൻ ആണ് ബലവാൻ എങ്കിൽ, ജടാ ധാരികളും, ശിവ, വിഷ്ണു മുതലായവരുടെ ആഗമ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനും ആകും.

പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ശുക്രൻ ബലവാൻ ആയാൽ ചരകൻ എന്ന പ്രവാജകൻ ആകും. ചികിത്സയിൽ കേമൻ ആവും എന്നർത്ഥം.

ശനി ബലവാൻ ആയാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമങ്ങൾ എല്ലാം അവഗണിച്ചു, പരമ ജ്ഞാനികൾ ആയിത്തീരും.

രവി ബലവാൻ ആയാൽ ,വനത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ ആയി ഭവിക്കും. അതായത് വന്യാശനൻ.

മേൽ പ്പറഞ്ഞ ഏതു പ്രവർജ്യാ യോഗം ഉണ്ടായാലും അവരെല്ലാം തന്നെ ജന്മനാട് ഉപേഷിച്ച് പോകും എന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഫലമായിത്തീരും എന്നും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം.

ജാതകത്തിൽ നാലാം ഭാവം മുതൽ, കുജാദിയായ ഗ്രഹങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ പത്താം ഭാവം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്താലും പ്രവർജ്യാ യോഗം അനുഭവപ്പെടും.

യോഗത്തിന് കാലാനുസരേണ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം . എന്നാൽ ജന്മനാട് ഉപേഷിക്കും എന്ന ഫലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല.

അടുത്ത കാലത്ത് നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്ന ഗ്രഹ സ്ഥിതി, രാശി ചക്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രവർജ്യാ യോഗത്തിന് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും, ' കഷ്ട യോഗേ ഫലായാലം വികലോപി കലിയുഗെ ' എന്ന പ്രമാണവും ശ്രദ്ധേയം ആണ്. 

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…