Skip to main content

രാമായണം.... ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

രാമായണം:  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും


രാമായണം എഴുതിയത് ആരാണ് ?
(വാല്മീകി)

വല്മീകം എന്ന പദത്തിൻറെ  അർത്ഥം  എന്താണ്?
(മൺപുറ്റ്)

രാമകഥ നടന്നത് ഏത്  യുഗത്തിലാണ്?
(ത്രേതായുഗത്തിൽ)

രാമായണകഥ ഒരു ആഖ്യാനമാണ്?
ഇത് ആർ ആർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്? 
(ശിവൻ പാർവ്വതിക്ക് )

"മുന്നമിതെന്നോടാരും ചോദ്യം ചെയ്തീല, ഞാനും
നിന്നാണെ! കേൾപ്പിച്ചതില്ലാരെയും ജീവനാധേ."
മുമ്പ് മറ്റാരും ചോദിക്കാത്തതും 
ആരെയും കേൾപ്പിക്കത്തതുമായ
ഏതു കാര്യമാണ് ശിവൻ പാർവ്വതിയോടരുളുന്നത്?
(രാമകഥാതത്വം)  

രാമായണ നിര്മ്മിതിക്കായി
വാല്മീകിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാർ?
(ബ്രഹ്മാവ്)

വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്?
(ഇരുപത്തിനാലായിരം) 

എഴുത്തച്ഛൻറെ രാമായണകൃതിയുടെ പേരെന്ത്?
(ആദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്)

എഴുത്തച്ഛനുമുമ്പ് മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രാമായണ കൃതികൾ ഏതെല്ലാം?
(രാമചരിതം, രാമകഥപ്പാട്ട്, കണ്ണശ്ശരാമായണം)

ലോകത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ രാമായണകൃതികള്ക്കും
അടിസ്ഥാനഭൂതമായ കൃതിയേത്?
(വാത്മീകിരാമായണം)

തമിഴിലുണ്ടായ രാമായണകൃതിയേത്?
(കമ്പരുടെ കമ്പരാമായണം)

രാമായണത്തിൽ എത്ര കാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്?
(ആറു കാണ്ഡങ്ങൾ)

രാമായണത്തിലെ ആറു കാണ്ഡങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

ബാലകാണ്ഡം,

അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം, 

ആരണ്യകാണ്ഡം,

കിഷ്ക്കിന്ധാകാണ്ഡം, 

സുന്ദരകാണ്ഡം,

 യുദ്ധകാണ്ഡം

ശ്രീരാമനും സീതയുമായി അവതരിച്ചത് ആരെല്ലാമാണ്?
(മഹാലക്ഷ്മിയും മഹാവിഷ്ണുവും)

കോസലരാജ്യം ഏത്  നദിയുടെ തീരത്താണ്?
(സരയുനദിയുടെ)

അയോധ്യ ഏത്   രാജ്യത്തിൻറെ തലസ്ഥാനമാണ്?
(കോസലരാജ്യത്തിൻറെ)

ദശരഥൻ ഏത് വംശപരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പടുന്നു?
(മനുവിൻറെ  വംശപരമ്പര)

സുമന്ത്രർ ആരായിരുന്നു?
(ദശരഥമഹരാജാവിൻറെ മന്ത്രി)

സുമന്ത്രൻ എന്ന വാക്കിൻറെ അര്ത്ഥമെന്ത്?
(നല്ലതുമാത്രം മന്ത്രിക്കുന്നവൻ)

ദശരഥനുമുമ്പ്  ഒരിക്കൽ രാവണൻ അയോധ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്.
അന്ന് ആരായിരുന്നു അയോധ്യയുടെ രാജാവ്?
(അനാരണ്യൻ)

അംഗരാജ്യത്ത് മഴപെയ്തത് ആരുടെ പാദസ്പര്ശമേറ്റപ്പോഴാണ്?
(ഋശ്യസൃംഗൻറെ)

ദശരഥമാഹരാജാവിൻറെ  മൂന്നു ഭാര്യമാർ ആരെല്ലാം?
(കൗസല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര)

മക്കളുണ്ടാവാന്വേണ്ടി ദശരഥൻ അനുഷ്ടിച്ച യാഗം എത്?
(പുത്രകാമേഷ്ടി)

അയോധ്യയുടെ കുലഗുരുവാർ?
(വസിഷ്ഠൻ)

പുത്രകാമേഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ കൈയ്യിൽ പായസവുമായി പ്രത്യക്ഷനായ ദേവൻ ആർ?
(അഗ്നിദേവൻ)

ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചത് ത്രിമൂര്ത്തികളിൽ ആരാണ്?
(മഹാവിഷ്ണു)

ശ്രീരാമൻറെ ജന്മനക്ഷത്രം ഏത്?
(പുണർതം)

സൌമിത്രി എന്ന വാക്കിൻറെ  അർത്ഥമെന്താണ്?
(സുമിത്രയുടെ പുത്രൻ - ലക്ഷ്മണൻ)

വിഷ്ണുവിൻറെ ശംഖും സുദര്ശനവും അവതാരം കൊണ്ടതെങ്ങനെയാണ്?
(ശംഖ് - ഭരതൻ, സുദ ർശനം  - ശത്രുഘനൻ)

ലക്ഷ്മണൻ ആരുടെ അവതാരമാണ്?
(അനന്തൻറെ)

വിശ്വാമിത്രമഹ ർഷി  ആരായിരുന്നു?
(പുരോഹിതൻ)

വിശ്വാമിത്രൻറെ യാഗം മുടക്കിയ രാക്ഷസന്മാർ ആരെല്ലാം?
(മാരീചൻ, സുബാഹു)

രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക് വിശ്വാമിത്രൻ ഉപദേശിച്ച വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാം?
(ബലയും അതിബലയും)

വനയാത്രയിൽ ആദ്യരാത്രി രാമലക്ഷ്മണന്മാർ
തങ്ങിയതെവിടെയായിരുന്നു?
(താടകാവനത്തിൽ)

താടകയെ വധിച്ചതാര്?
(ശ്രീരാമൻ)

"അവളെ പേടിച്ചാരും നേർവ്വഴി നടപ്പീല"
- ഇത് ആർ ആരോട് ആരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതാണ്?
(വിശ്വാമിത്രൻ - ലക്ഷ്മനോട് - താടകയെപ്പറ്റി)

മാരീചസുബാഹുക്കളിൽ  ഒരാൾ രാമബാണത്തിനിരയായി,
മറ്റൊരാൾ രാമഭക്തനായി - ആരെല്ലാമാണ് അവർ?
(മരിച്ചത്- സുബാഹു, രാമഭക്തനയത് - മാരീചൻ)

ജനകരാജധാനിയിൽ വെച്ച് ശ്രീരാമ ൻ ഒടിച്ച വില്ലിൻറെ പേരെന്താണ്?
(ത്യയംബകം)

വിദേഹരാജാവ്  ആരായിരുന്നു?
(ജനകൻ)

  ത്ര്യയംബകം ആരാണ് സമ്മാനിച്ചത്?
(പരമശിവൻ)

ഗൌതമമുനിയുടെ  ശാപം കാരണം ശിലയായിമാറിയതാർ?
(അഹല്യ)

അഹല്യക്ക് ശാപമോക്ഷം നല്കിയതാര്?
(ശ്രീരാമൻ)

ജാനകി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാര്?
(സീത)

സിതം എന്ന വാക്കിൻറെ അര്ഥം എന്താണ്?
(ഉഴുവുചാൽ)

യഥാര്ത്ഥത്തിൽ സീത ആരുടെ അവതാരമാണ്?
(മഹാലക്ഷ്മിയുടെ)

ലക്ഷ്മണൻറെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്?
(ഊര്മിള)

ഭരതൻറെ ഭാര്യ ആരാണ്?
(ശ്രുതകീര്ത്തി)

സീതസ്വയംവരത്തിനുശേഷം അയോധ്യയിലേക്ക്പോകുകയായിരുന്ന
വിവാഹഘോഷയാത്രക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാ ൻ തുനിഞ്ഞതാർ?
(പരശുരാമൻ)

രാമൻറെ പട്ടാഭിഷകത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകരമായിരുന്നു?
(കുലഗുരുവായ വസിഷ്ഠൻറെ)

മന്ഥര ആരായിരുന്നു?
(കൈകേയിയുടെ ദാസി)

രാമൻറെ പട്ടാഭിഷേകം മുടക്കാൻ കൈകേയിയെ ഉപദേശിച്ചതാരാണ്?
(മന്ഥര)

കൈകേയി ദശരഥനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടു വരം
എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
(1 .ഭരതനെ രാജ്യവാക്കണം
2 .രാമനെ പതിന്നാലു വർഷം വനവാസത്തിനു അയക്കണം)

വനവാസത്തിനു പുറപ്പെട്ട രാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക്  മരവുരി നല്കിയതാർ?
(കൈകേയി)

വനവാസത്തിനു പുറപ്പെട്ട സീതാരാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെ തേർ തെളിച്ചതാര്?
(സുമന്ത്രർ)

വനവാസവേളയിൽ  സീതാരാമലക്ഷ്മണന്മാർ
ആദ്യരാത്രി കഴിഞ്ഞത് എവിടെയായിരുന്നു?
(സൃംഗിവേരം)

സൃംഗിവേരം എന്ന രാജ്യത്തിൻറെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു?
(ഗുഹൻ എന്ന നിഷാദരാജാവ്)

കാനനയാത്രയിൽ സീതാരാമലക്ഷ്മണന്മാർ
ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ മഹർഷി ആർ?
(ഭരധ്വാജൻ)

സീതാരാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക്  താമസത്തിനായി ഭരധ്വാജമഹർഷി
കാണിച്ചുകൊടുത്ത സ്ഥലമേത്?
(ചിത്രകൂടപർവ്വതം)

ഭരധ്വാജൻറെ ആശ്രമത്തില്നിന്നും ചിത്രകൂടത്തിലേക്ക് ഒരു നദി മുറിച്ചുകടക്കണം.
ആ നദി ഏതാണ്?
(കാളിന്ദി)

സപ്തർഷികൾ  ആരെല്ലാം?
(മരീചി, അത്രി, അംഗിരസ്സ്, പുലഹൻ, പുലസ്ത്യ ൻ, ക്രതു, വസിഷ്ഠ ൻ)

ദശരഥൻറെ മരണവാര്ത്ത രാമനെ അറിയിച്ചതാര്?
(വസിഷ്ഠൻ) 

ശ്രീരാമനുവേണ്ടി ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിച്ചതെങ്ങനെ?
(ശ്രീരാമപാദുകം സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്)

രാവണൻറെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?
(കൈകസി)

രാവണൻറെ അച്ഛൻറെ പേര്?
(വിശ്രവസ് )

മനുഷ്യനൊഴികെ മറ്റാര്ക്കും രാവണനെ വധിക്കാ ൻ കഴിയില്ല എന്ന വരം
അദ്ദേഹത്തിനു നല്കിയതാർ?
(ബ്രഹ്മാവ്)

രാവണസാഹോദരി ആരാണ്?
(ശൂർപ്പണഖ)

രാവണ ൻ ചന്ദ്രഹാസം എന്ന വാൾ സമ്മാനമായി നല്കിയതാർ?
(ശിവൻ)

രാവണൻറെ പത്നിയുടെ പേരെന്ത്?
(മണ്ഡോദരി)

പുഷ്പകവിമാനം രാവണ ൻ ആരില്നിന്നും കൈക്കലാകിയതാണ്?
(വൈശ്രവണനില്നിന്നും)

സ്ത്രീമൂലം നിനക്ക് നാശമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് രാവണനെ ശപിച്ചതാർ?
(വേദവതി)

പുലസ്ത്യമഹർഷിക്ക് രാവണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?
(രാവണൻറെ മുത്തച്ഛൻ)

ബാലിയുടെ രാജ്യം ഏതാണ്?
(കിഷ്ക്കിന്ധ)

രാവണനെ വാലിൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയ വാനരരാജാവ് ആരാണ്?
(ബാലി)

രാവണൻറെ പുത്ര ൻ ആരാണ്?
(മേഘനാദൻ)

ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന വാക്കിൻറെ അര്ഥം എന്താണ്?
(ദേവേന്ദ്രനെ ജയിച്ചവൻ)

വനയാത്രയിൽ സീതയ്ക്ക് അംഗരാഗവും ആടയാഭരണങ്ങളും നല്കിയതാരാണ്?
(അനസൂയ)

അനസൂയയുട ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നു?
(അത്രി മഹർഷി)

ദണ്ഡകവനത്തില്വെച്ചു  ശ്രീരാമനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട
രാക്ഷസൻ ആർ?
(വിരാധൻ)

വിരാധൻറെ പൂർവ്വജന്മം ആരായിരുന്നു?
(വിദ്യാധരൻ എന്ന ഗന്ധർവ്വ ൻ)

ശ്രീരാമൻ വൈഷ്ണവചാപവും അമ്പൊടുങ്ങാത്ത
ആവനാഴിയും സമ്മാനിച്ചത് ആരാണ് ?
(അഗസ്ത്യമുനി)

സീതാരാമലക്ഷ്മണന്മാർക്ക്  താമസിക്കാ ൻ
അഗസ്ത്യമുനി നിര്ദേശിച്ച സ്ഥലം താണ്?
(പഞ്ചവടി)

പഞ്ചവടിയിൽ ശ്രീരാമാശ്രമത്തിനു കാവല്ക്കരനായിനിന്ന
പക്ഷിശ്രേഷ്ടൻ ആരായിരുന്നു?
(ജടായു)

കാരത്തവീര്യാർജ്ജുനനുമായി രാവണൻ ഒരിക്കൽ ഏറ്റുമുട്ടാനുണ്ടായ കാരണമെന്ത്?
(ശിവപൂജ മുടക്കിയതിന്)

കിഷ്ക്കിന്ധയുടെ രാജാവ് ആര്?
(ബാലി)

സീതാപഹരണസമയത്ത്  പൊന്മാനായിമാറിയ രാക്ഷസനാർ?
(മാരീചൻ)

രാവണൻ സീതാപഹരണത്തിനെത്തിയത് 
ആരുടെ വേഷത്തിലാണ്?
(സന്യാസിയുടെ)

സീതയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ
രാവണനെ എതിര്ത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വില്ല് പോട്ടിച്ചതാർ?
(ജടായു)

ലങ്കയിൽ സീതാദേവി കഴിഞ്ഞുകൂടിയതെവിടെയാണ്?
(അശോകവനത്തിൽ)

ആദ്യം ഒരു ഗന്ധർവ്വനായിരുന്ന കബന്ധൻ
ഒരു രാക്ഷസനായിമാറിയത് ആരുടെ ശാപം നിമിത്തമാണ്?
(അഷ്ടാവക്രൻ എന്ന  മഹർഷിയുടെ ശാപം)

അഷ്ടാവക്രൻ കബന്ധനെ ശപിച്ചതിനു കാരണമെന്ത്?
(വൈരൂപ്യത്തിൻറെ പേരിൽ കളിയാക്കിയതിൻ)

സീതയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്
ലങ്കയിലേക്കാണെന്ന വൃത്താന്തം ശ്രീരാമനെ അറിയിച്ചതാർ?
(ശബരി)

ബാലികേറാമല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ഏത്?
(ഋശ്യമൂകാചലം)

മാതംഗമഹർഷി ബാലിയെ ശപിച്ചതെന്ത്?
(ഋശ്യമൂകാചലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ബാലി മരിക്കുമെന്ന്)

സുഗ്രീവൻറെ മന്ത്രിമാരിൽ പ്രധാനിയാർ?
(ഹനുമാൻ)

ശ്രീരാമനും സുഗ്രീവനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സഖ്യം എന്ത്?
(ശ്രീരാമ ൻ ബാലിയെ കൊന്നു സുഗ്രീവനെ രാജാവാക്കുമെന്നും
പകരം സുഗ്രീവ ൻ സീതയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നും)

ബാലിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന വരമെന്ത്?
(ആരാണോ ബാലിയെ എതിർക്കുന്നത്
അവരുടെ പകുതി ശക്തി ബാലിക്ക് വന്നുചേരും)

ഇന്ദ്രജിത്ത് ആരുടെ പുത്രനാണ്?
(രാവണൻറെ)

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നതരാണ്?
(ലക്ഷ്മണൻ)

ബാലിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്ത്?
(താര)

ബാലിയുടെ പുത്ര ൻ ആരാണ്?
(അംഗദൻ)

വാനരരാജ്യത്തിൻറെ രാജ്യവായി സുഗ്രീവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതാർ?
(ലക്ഷ്മണൻ)

അസുരശില്പി ആരാണ്?
(മയൻ)

ഹേമ ആരായിരുന്നു?
(ഒരു അപ്സരസ്സ്)

ഹേമയുടെ സഖിയുടെ പേരെന്ത്?
(സ്വയംപ്രഭ)

ചിരഞ്ജീവിയായ സമ്പാതി ആരാണ്?
(ജടായുവിൻറെ സഹോദരൻ)

ജാംബവാൻറെ ജനനം ആരില്നിന്നായിരുന്നു?
(ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്)

രാമായണകഥാപാത്രമായ ഭീമസഹോദര ൻ ആരാണ്?
(ഹനുമാൻ)

കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഹനുമാ ൻ നേരെ വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചതരാണ്
(ദേവേന്ദ്രൻ)

ഹനു എന്ന പദത്തിൻറെ അര്ത്ഥമെന്ത്?
(താടിയെല്ല്)

ഹനുമാൻറെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?
(അഞ്ജന)

ഹനുമാനെ കര്മ്മോല്സുകനാക്കിയതാർ?
(ജാംബവാൻ)

ലങ്കയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഹനുമാൻറെ മിടുക്ക്
പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ആദ്യം വഴിമുടക്കി നിന്നതാരാണ്?
(നാഗമാതാവായ സുരസ)

സഗരൻ ആരായിരുന്നു?
(സൂര്യവംശിയായ ഒരു  രാജാവ്)

സമുദ്രത്തിൻറെ അടിയില്നിന്നും ഉയര്ന്നുവന്ന ചിറകുള്ള പര്വ്വതമേത്?
(മൈനാകം)

നിഴൽ പിടിച്ചുനിര്ത്തി സമുദ്രതില്നിന്നും ഹനുമാ ൻ മാര്ഗവിഗ്നം സൃഷ്ടിക്കാ ൻ ശ്രമിച്ചതാർ?
(സിംഹിക എന്ന  രാക്ഷസി)

ലങ്ക എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
(ത്രികൂടപര്വ്വതത്തിൻറെ മുകളിൽ)

ഹനുമാ ൻ ലങ്കയിൽ എത്തിയത് എപ്പോഴാണ്?
(സന്ധ്യാ സമയത്ത് )

ലങ്കാലക്ഷ്മി ആരായിരുന്നു?
(ലങ്കാപുരിയുടെ കാവല്ക്കാരി)

ഒരുനാൾ ഒരു വനരനോട് ഇടി കിട്ടുമെന്നും
അന്ന് ലങ്കയിലെ ദാസ്യപ്പണിയില്നിന്നു മോചനം ലഭിക്കുമെന്നും
ലങ്കാലക്ഷ്മിയോടു പറഞ്ഞതാർ?
(ബ്രഹ്മാവ്)
രാവണൻറെ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്ര ൻ ആരായിരുന്നു?
(അക്ഷകുമാര ൻ)
അക്ഷകുമാരനെ വധിച്ചതാരാണ്?
(ഹനുമാൻ)
ഹനുമാനെ വധിക്കനൊരുങ്ങിയ രാവണനോട് ദൂതനെ വധിക്കുന്നത് രാജധര്മ്മമല്ലെന്നും
അത് പാപമാണെന്നും ഉപദേശിച്ചതാർ?
(വിഭീഷണൻ)
ഹനുമാൻറെ വാലിൽ തീ കൊളുത്താ ൻ കല്പ്പിച്ചതാർ?
(രാവണൻ)
ആരായിരുന്നു  മധുവനത്തിൻറെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ?
(ദധിമുഖൻ)
രാമൻ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കനായി ലങ്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മുഹൂർത്തം ഏതാണ്?
(ചന്ദ്രയോഗമുള്ള അത്തം നക്ഷത്രം നാൾ)
വാനരന്മാരുടെ സേനാപതിയായി ശ്രീരാമ ൻ നിയമിച്ചതാരെയാണ്?
(നീലനെ)
രാവണനെതിരായ സൈന്യത്തിൻറെ മൊത്തം മേല്നോട്ടം രാമ ൻ നല്കിയതാര്ക്കാണ്?
(ലക്ഷ്മണനും അംഗദനും)
രാക്ഷസവംശം മുടിയാറായെന്നും രാമ ൻ സാക്ഷാൽ നാരായണനാ ണെന്നും രാവണ ൻ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയ രാവണ സഹോദരനാരാണ്?
(കുംഭകർണ്ണൻ)
സീതാദേവിയെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ശ്രീരാമനോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും രാവണനെ ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്?
(വിഭീഷണൻ)
രാവണൻറെ വിശ്വസ്ഥനായ മന്ത്രി ആരാണ്?
(പ്രഹസ്തൻ)
രാവണൻ ബ്രഹ്മശാപം ഏല്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം
എന്തായിരുന്നു?
(പുഞ്ജികസ്ഥല എന്ന അപ്സരസ്സിനെ
അവിഹിതമായി മോഹിച്ചത്)
രാവണനും വിഭീഷണനും തമ്മിൽ തെറ്റാനിടയായത് എന്തിൻറെ പേരിലാണ്?
(സീതാപഹരണത്തിൻറെ പേരിൽ)
അഭയം ചോദിക്കുന്നവ ൻ അത് നല്കാതിരിക്കുന്നത്
ശ്രീരാമൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തിനു തുല്യമായ പാപമാണ്?
(ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തിനു തുല്യം)
വിഭീഷണനെ ലങ്കാധിപതിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തത് ആരാണ് ?
(ശ്രീരാമൻ)
രാവണദൂതനായ ശുകൻ സുഗ്രീവനെ സമീപിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു?
(ശ്രീരാമനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സുഗ്രീവൻ
കിഷ്ക്കിന്ധയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള അപേക്ഷയുമായി)
ശ്രീരാമൻറെ കൈയിലുള്ള വില്ലിൻറെ പേരെന്ത്?
(കോദണ്ഡം)
കടലിൽ ചിറ കെട്ടുന്ന ദൌത്യം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു?
(വിശ്വകര്മ്മാവിൻറെ പുത്രനായ നളൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ)
എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിറയുടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായത്?
(അഞ്ചരദിവസം)
ശുകനെ രാക്ഷസനായിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചത് ആരാണ്?
(അഗസ്ത്യമുനി)
രാവണൻറെ അമ്മാവൻറെ പേരെന്ത്?
(മാല്യവാൻ)
ആരാണ് വിദ്യുജ്വിഹ്ഹൻ?
(മായവിയായ ഒരു രാക്ഷസൻ)
ലങ്കയിൽ സീതയോട് ദയ തോന്നിയ ഒരു രാക്ഷസി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതാരായിരുന്നു?
(സരമ) ത്രിജട
ആദ്യദിവസംതന്നെ രാക്ഷസസൈന്യത്തെ തോല്പ്പിച് വിജയം ആഹ്ലാദിക്കാനൊരുങ്ങിയ വാനരസൈന്യത്തിനുണ്ടായ തിരിച്ചടിയെന്ത്?
(ഇന്ദ്രജിത്തിൻറെ ആക്രമണം)
ഇന്ദ്രജിത്ത് വാനരസൈന്യത്തിനുനെരെ തൊടുത്ത അസ്ത്രമേത്?
(നാഗാസ്ത്രം)
ധൂമ്രാക്ഷനെ വധിച്ചത് ആർ?
(ഹനുമാൻ)
രാമൻ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുംമുമ്പ് മണ്ഡോദരി രാവണനെ ഉപദേശിച്ചത് എന്ത്?
(ശ്രീരാമ ൻ സീതയെ  തിരിച്ചുകൊടുക്കണം എന്നുംപതിവ്രതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങരുത് എന്നും)
കുംഭകര്ണ്ണനു ആർ  മാസത്തെ തുടര്ച്ചയായ ഉറക്കം ശാപമായി നല്കിയതാർ?
(ബ്രഹ്മാവ്)
കുംഭകര്ണ്ണൻ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുശ്ശകുനങ്ങൾ എമ്തെല്ലാം?
(കൊള്ളിമീനുകൾ പാഞ്ഞു, കുറുക്കന്മാർ നീട്ടി ഓലിയിട്ടു, കഴുകന്മാർ പറന്നു ശൂലത്തിൽ  തട്ടി, ഇടതുകണ്ണ് തുടിച്ചു)
ശ്രീരാമ ൻ കുംഭര്ണ്ണനുനേരെ പ്രയോഗിച്ച രൌദ്രാസ്ത്രത്തിൻറെ ഫലമെന്തായിരുന്നു?
(കുംഭകർണ്ണൻറെ ഗദ തവിടുപൊടിയായി)
ശ്രീരാമൻ കുംഭ ർണ്ണനെ വധിച്ചത് ഏത് അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്?
(ഐന്ദ്രാസ്ത്രം ബ്രഹ്മദണ്ഡം എന്ന അസ്ത്രത്തോട് ഇണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെ)
യുദ്ധത്തിൽ രാവണ ൻ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത് എപ്പോളാണ്?
(ലക്ഷ്മണ ൻ പ്രയോഗിച്ച  ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തി ൻ അതികായ ൻ ഇരയായതോടെ)
വാനരശിബിരത്തിൽ മൃതരായിക്കിടന്നവരെ ഉണര്ത്താനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ എവിടെനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്?
(ഹിമാലയത്തില്നിന്ന്)
ജാംഭവാ ൻ ഹനുമാനോട് കൊണ്ടുവരാനായി നിര്ദ്ദേശിച്ച നാലുതരം ഔഷധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
(മൃതസഞ്ജീവനി, വിശല്യകരണി, സന്ധാനകരണി,സാവര്ന്ന്യകരണി)
ഔഷധമലയുമെടുത്തുള്ള വരവിൽ ഹനുമാ ൻ മാര്ഗ്ഗതടസ്സം സൃഷ്ട്ടിക്കനെത്തിയത് ആരായിരുന്നു?
(കാലനേമി)
ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഹനുമാ ൻ അറിയിപ്പ് നല്കിയതാർ?
(ധന്യമാലി)
യുദ്ധത്തിൽ കുംഭനികുംഭന്മാരെ വധിച്ചത് ആരാണ്?
(കുംഭനെ സുഗ്രീവനും നികുംഭനെ ഹനുമാനും)
മകരാക്ഷൻ ആരുടെ പുത്രനാണ്?
(ഖരൻറെ)
മകരാക്ഷനെ കൊന്നതാരാണ്?
(ശ്രീരാമൻ)
ഇന്ദ്രജിത്തിനെ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചത് ആരാണ്?
(ലക്ഷ്മണൻ)
ധൂമ്രാക്ഷനെ വധിച്ചതാർ?
(ഹനുമാൻ)
വജ്രദംഷ്ട്രനെ യുദ്ധത്തിൽ വെട്ടിക്കൊന്നതാർ?
(അംഗദൻ)
യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് മണ്ഡോദരി രാവണനോടു പറഞ്ഞതെന്ത്?
(സീതാമോഹം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും
പതിവ്രതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങരുത് എന്നും)തുടര്ച്ചയായി ആറു മാസത്തെ ഉറക്കം ശാപമായി കുംഭകര്ണ്ണ ൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആരില്നിന്നാണ്?
(ബ്രഹ്മാവില്നിന്ന്)
ശ്രീരാമൻ കുംഭകര്ണ്ണനെ വധിച്ചത് ഏത് അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്?
(ബ്രഹ്മദണ്ഡം എന്ന അസ്ത്രം ഐന്ദ്രാസ്ത്രവുമായി ഇണക്കിയുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെ)
സഹോദരന്മാരുടെ മരണത്തിനുശേഷം രാവനസൈന്യം പട നയിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്?
(അതികായൻ എന്ന രാക്ഷസൻറെ)
ഇന്ദ്രൻറെ തേരാളി ആരായിരുന്നു?
(മാതലി)
വാനരശിബിരത്തിൽ മൃതരായിക്കിടന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളഔഷധം
എവിടെനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്?
(ഹിമാലയത്തില്നിന്ന്)
ജാംഭവാൻ ഹനുമാനോട് കൊണ്ടുവരാനായി ആവശ്യപ്പെട്ട
നാലുതരം ഔഷധികൾ ഏതെല്ലാം?
(മൃതസഞ്ജീവനി, വിശല്യകരണി,
സന്ധാനകരണി, സാവര്ണ്യകരണി)
ഔഷധങ്ങളുമായുള്ള വരവിൽ ഹനുമാ ൻ മാര്ഗ്ഗവിഗ്നം സൃഷ്ട്ടിച്ചതാർ?
(കാലനേമി എന്ന രാക്ഷസൻ)
രാവണനിര്ദ്ദേശപ്രകാരം
ഹനുമാൻ മാര്ഗ്ഗവിഗ്നം സൃഷ്ട്ടിക്കാനെത്തിയ രാക്ഷസനാണ് കാലനെമിയെന്ന വാര്ത്ത ഹനുമാനെ അറിയിച്ചതാർ?
(ധന്യമാലി)
കുംഭക ർണ്ണൻറെ പുത്രന്മാർ ആരെല്ലാം?
(കുംഭനും നികുംഭനും)
മകരാക്ഷ ൻ ആരാണ്?
(ഖരൻറെ പുത്രൻ)
ഇന്ദ്രജിത്തിനെ വധിക്കാനായി ലക്ഷ്മണൻ
പ്രയോഗിച്ച അസ്ത്രം ഏതാണ്?
(ഇന്ദ്രാസ്ത്രം)
ഇന്ദ്രജിത്തിൻറെ പത്നിയായ സുലോചന ശ്രീരാമൻറെ ശിബിരത്തിൽ പോയതെന്തിനായിരുന്നു?
(ഭര്ത്തൃമുഖം ഒന്നു ദര്ശിക്കുന്നതിനും
തുടര്ന്ന് സതീധര്മം അനുഷ്ട്ടിക്കുന്നതിനും)
രാക്ഷസന്മാരുടെ കുലഗുരു ആരായിരുന്നു?
(ശുക്രൻ)
ശ്രീരാമ ന് ആദിത്യഹൃദയമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചതാ ര്?
(അഗസ്ത്യമുനി)
ശ്രീരാമൻ രാവണനെ വധിച്ചത് ഏത് അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ്?
(ബ്രഹ്മാസ്ത്രം)

സീതയോട് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്താൻ ശ്രീരാമൻ
ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?
(ജനാപവാദം ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ)

ശ്രീരാമ ൻ അയോധ്യയിൽ പ്രവേശിച്ച മുഹൂര്ത്തം ഏതാണ്?
(പൂയ്യം നക്ഷത്രയോഗമുള്ള മുഹൂര്ത്തം)

സഹസ്രമുഖരാവണ ൻ ആരായിരുന്നു?
(ദധി എന്ന സമുദ്രമധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അസുരൻ)

സഹസ്രമുഖരാവണൻ ബ്രഹ്മാവില്നിന്നു നേടിയ പ്രധാനവരം
എന്തായിരുന്നു?
(സ്ത്രീകളൊഴികെ തനിക്കു മറ്റൊരാളാലും
മരണം സംഭവിക്കരുത് എന്ന വരം)

സഹസ്രമുഖനെ കൊന്നതാർ?
(സീത)

രാമസീതാദമ്പതിമാരുടെ പുത്രന്മാർ ആരെല്ലാം?
(ലവനും കുശനും)

ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും അനവധിയുണ്ട്.... ചിലതു മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തുള്ളു

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…