Skip to main content

രാമനാമത്തിന്‍റെ മഹത്വം:

രാമനാമത്തിന്‍റെ മഹത്വം:
വിഷ്ണു ഭഗവാന്‍റെ “ഓം നമോ നാരായണായ” എന്ന അഷ്ടാക്ഷരീ മന്ത്രത്തിന്‍റെ ജീവനായ “രാ” യും ശ്രീ മഹാദേവന്‍റെ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിലെ “മ” യും സമന്വയിച്ചതാണ് താരകാ മന്ത്രമായ ശ്രീരാമ മന്ത്രം. രാമനാമത്തില്‍ വൈഷ്ണവ ശൈവ തേജസ്സുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ ഫല ശ്രുതിയില്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:
പാര്‍വത്യുവാച:
“കേനോപായേന ലഘുനാ
വിഷ്ണോര്ന്നാമസഹസ്രകം
പട്യതേ പണ്ടിത്യ്ര്നിത്യം ശ്രോതു
മിസ്ചാമൃഹം പ്രഭോ!”
പാര്‍വതി ഈശ്വരനോട് ചോദിക്കുന്നു: ”ബുദ്ധിയും സാമര്ധ്യവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ദിവസവും ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്താണ് എളുപ്പവഴി?”
ഈശ്വര ഉവാച:
“ശ്രീ രാമരാമരാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമാതത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ”
രാമ നാമം മൂന്നു തവണ ആവര്‍ത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരം നാമം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യം.
“ഓം നമോ നാരായണായ” എന്ന അഷ്ടാക്ഷരീ മന്ത്രത്തിന്‍റെ “രാ” എടുത്തുമാറ്റിയാല്‍ അതു “ഓം നമോ നായണാ യ” എന്നാകുമല്ലോ? തനിക്കു പോകുവാന്‍ ഒരു വഴിയും ഇല്ലെന്നര്‍ഥം.
നമ:ശ്ശിവായ മന്ത്രത്തില്‍ നിന്നും “മ” മാറ്റിയാല്‍ “നശ്ശിവായ” ആകും; നശിക്കട്ടെ എന്നാണതിന്‍റെ അര്‍ഥം; അപ്പോള്‍, ഈ രണ്ടു അക്ഷരങ്ങളും രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളുടെയും ബീജാക്ഷരങ്ങള്‍ ആയി കരുതുന്നു.
“രാ” മ” എന്നീ രണ്ട് ബീജാക്ഷരങ്ങള്‍ യോജിപ്പിച്ച് “രാമ” എന്ന നാമം വസിഷ്ഠ മഹര്‍ഷി ദശരഥ മഹാരാജാവിന്‍റെ മൂത്ത പുത്രന് നല്‍കി; പിന്നീട് ഈ നാമം സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങള്‍ക്കും മോക്ഷദായകം ആയി; കാട്ടാളനായിരുന്ന രത്നാകരന്‍ രാമ നാമം ജപിച്ചു ജ്ഞാനം നേടി; വാല്മീകി മഹര്‍ഷിയായി.
രാമനാമം നമുക്കെല്ലാം മോക്ഷദായകമാവട്ടെ !
പിബരേ രാമ രസം !!

കടപ്പാട്-രാജിവ് വാര്യര്‍-ഫേസ് ബുക്ക്‌

Comments

Popular posts from this blog

മൂല മന്ത്രങ്ങൾ..... സമ്പാദനം..... രവീന്ദ്രൻ നായർ.

മൂലമന്ത്രം 1 ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ 2 ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമഃ ശിവായ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം നമോ നാരായണായ 4 സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ 5 ശാസ്താവിന്റെ
മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ 6 സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ 7 ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ 8 ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ 9 ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം നമഃ 10 ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ 11 ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം രാം രാമായ നമഃ12 ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ 13 ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ14 അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ15 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ16 ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ17 മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്?
ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ 18 സൂര്യ…

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9 -

ജാതകത്തിലെ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍-
രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ (ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍)-9871690151 

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തില്‍ പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ?

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും, രാഹു കേതുക്കളെയും ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളായ കുജന്‍,ബുധന്‍,വ്യാഴം,ശുക്രന്‍, ശനി എന്നീ അഞ്ചു ഗൃ ഹങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗമാണ് "പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍."

1. ജാതകത്തില്‍ കുജന്‍ ബലവാനായി മൂല ത്രികോണം, സ്വ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ച സ്ഥാനത്തു നില്കുകയും അവ കേന്ദ്ര ങ്ങളായി(1 -4 -7-10 ) വരികയും ചെയ്‌താല്‍  ആ ജാതകന്നു രുചക യോഗം ഉണ്ട് ന്നു പറയാം.

രുചക യോഗത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കു ദീര്‍ഘ ആയുസ്സ്, നിര്‍മല കാന്തി, നല്ല രക്ത ഓട്ടം,ശാരീരികമായ ബലം, സാഹസ കൃത്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യമുണ്ടയിരിക്കുക , നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു കീര്‍ത്തി നേടുക, ശത്രുക്കളെ പരാജയ പ്പെടുത്തുക എന്നീ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.അതുപോലെ മുറിവ് ചതവുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതല്‍ ആണ്.മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടുന്നവര്‍ ആയിരിക്കും.സത്യ സന്ധത,ചിന്ത…

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍  വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2-രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851
സാധാരണ പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍, അഭിഷേകങ്ങള്‍, തുലാഭാരങ്ങള്‍, ഹോമങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള

ഗുണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാ വഴിപാടുകളും എല്ലാ

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയില്ല. പല വഴിപാടുകളും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും

പ്രത്യേകതയായിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. കാസര്‍ഗോഡ്

മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓരോ

നാട്ടിലേയും നാട്ടുനടപ്പ് വേറെയാണ്, പേരുകള്‍ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വഴിപാടുകളും,

പരിഹാരങ്ങളും ആണ്. അതു കൂടാതെ വ്രതങ്ങള്‍ നോല്ക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള ഗുണങ്ങള്‍,

എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ്.

1. അപസ്മാരം മാറാന്‍ വഴിപാട്- പൂതന്‍ കെട്ടുക

2. ശ്വാസരോഗത്തിനുള്ള വഴിപാട്- പൂമൂടല്‍

3. വിഷബാധ മാറാന്‍- കാളിയമര്‍ദ്ദനം കൃഷ്ണാട്ടന്‍ കളി

4. ഓര്‍മ്മ പിശക് (ഓര്‍മ്മ കുറവ്) മാറാന്‍- സരസ്വതഘൃതം (നെയ്യ്) സേവിക്കുക

5. നടക്കുവാനുള്ള (കാലിന്‍…