108 ശിവ നാമങ്ങൾ.... സമ്പാദനം.... രവീന്ദ്രൻ നായർ

108 ശിവ നാമങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യൂ പുണ്യം നേടൂ....

ഹര ഹര മഹാദേവാ !!!!
ഓം ശിവായഃ നമഃ
ഓം മഹേശ്വരായഃ നമഃ
ഓം ശംഭേവ നമഃ
ഓം പിനാകിനേ നമഃ
ഓം ശശിശേഖരായഃ നമഃ
ഓം വാമദേവായഃ നമഃ
ഓം വിരൂപാക്ഷായഃ നമഃ
ഓം കപർദ്ദിനേ നമഃ
ഓം നീലലോഹിതായഃ നമഃ
ഓം ശങ്കരായഃ നമഃ
ഓം ശൂലപാണയേ നമഃ
ഓം ഖട്വാംഗിനേ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായഃ നമഃ
ഓം ശിപിവിഷ്ടായഃ നമഃ
ഓം അംബികാനാഥായഃ നമഃ
ഓം ശ്രീകണ്ഠായഃ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായഃ നമഃ
ഓം ഭവായഃ നമഃ
ഓം ശർവ്വായഃ നമഃ
ഓം ത്രിലോകേശായഃ നമഃ
ഓം ശിതികണ്ഠായഃ നമഃ
ഓം ശിവപ്രിയായഃ നമഃ
ഓം ഉഗ്രായഃ നമഃ
ഓം കപാലിനേ നമഃ
ഓം കാമാരയേ നമഃ
ഓം അന്ധകാസുരസൂദനായഃ നമഃ
ഓം ഗംഗാധരായഃ നമഃ
ഓം ലലാടാക്ഷായഃ നമഃ
ഓം കാലകാലായഃ നമഃ
ഓം കൃപാനിധയേ നമഃ
ഓം ഭീമായഃ നമഃ
ഓം പരശുഹസ്തായഃ നമഃ
ഓം മൃഗപാണയേ നമഃ
ഓം ജടാധരായഃ നമഃ
ഓം കൈലാസവാസിനേ നമഃ
ഓം കവചിനേ നമഃ
ഓം കഠോരായഃ നമഃ
ഓം ത്രിപുരാന്തകായഃ നമഃ
ഓം വൃഷാങ്കായഃ നമഃ
ഓം വൃഷഭാരൂഢായഃ നമഃ
ഓം ഭസ്മോധൂളിതവിഗ്രഹായഃ നമഃ
ഓം സാമപ്രിയായഃ നമഃ
ഓം സ്വരമയായഃ നമഃ
ഓം ത്രയീമൂർത്തയേ നമഃ
ഓം അനീശ്വരായഃ നമഃ
ഓം സർവ്വജ്ഞായഃ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായഃ നമഃ
ഓം ഹവിഷേ നമഃ
ഓം യജ്ഞമയായഃ നമഃ
ഓം സോമായഃ നമഃ
ഓം പഞ്ചവക്ത്രായഃ നമഃ
ഓം സദാശിവായഃ നമഃ
ഓം വിശ്വേശ്വരായഃ നമഃ
ഓം വീരഭദ്രായഃ നമഃ
ഓം ഗണനാഥായഃ നമഃ
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യരേതസ്സേ നമഃ
ഓം ദുർധർഷായഃ നമഃ
ഓം ഗിരീശായഃ നമഃ
ഓം ഗിരിശായഃ നമഃ
ഓം അനഘായഃ നമഃ
ഓം ഭുജംഗഭൂഷണായഃ നമഃ
ഓം ഭർഗ്ഗായഃ നമഃ
ഓം ഗിരിധന്വിനേ നമഃ
ഓം ഗിരിപ്രിയായഃ നമഃ
ഓം കൃത്തിവാസസേ നമഃ
ഓം പുരാരാതയേ നമഃ
ഓം ഭഗവതേ നമഃ
ഓം പ്രമഥാധിപായഃ നമഃ
ഓം മൃത്യുഞ്ജയായഃ നമഃ
ഓം സൂക്ഷമതനവേ നമഃ
ഓം ജഗത് വ്യാപിനേ നമഃ
ഓം ജഗത്ഗുരവേ നമഃ
ഓം വ്യോമകേശായഃ നമഃ
ഓം മഹാസേനജനകായഃ നമഃ
ഓം ചാരുവിക്രമായഃ നമഃ
ഓം രുദ്രായഃ നമഃ
ഓം ബുധപതയേ നമഃ
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ
ഓം അഹിർബുധ്ന്യായഃ നമഃ
ഓം ദിഗംബരായഃ നമഃ
ഓം അഷ്ടമൂർത്തയേ നമഃ
ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ
ഓം സാത്വികായഃ നമഃ
ഓം ശുദ്ധവിഗ്രഹായഃ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായഃ നമഃ
ഓം ഖണ്ഡപരശവേ നമഃ
ഓം അജായഃ നമഃ
ഓം പാശവിമോചകായഃ നമഃ
ഓം മൃഡായഃ നമഃ
ഓം പശുപതയേ നമഃ
ഓം ദേവായഃ നമഃ
ഓം മഹാദേവായഃ നമഃ
ഓം അവ്യയായഃ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം പൂഷദന്തഭിദേ നമഃ
ഓം അവ്യഗ്രായഃ നമഃ
ഓം ദക്ഷാധ്വരഹരായഃ നമഃ
ഓം ഹരായഃ നമഃ
ഓം ഭഗനേത്രഭിദേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായഃ നമഃ
ഓം സഹസ്രാക്ഷായഃ നമഃ
ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ
ഓം അപവർഗ്ഗപ്രദായഃ നമഃ
ഓം അനന്തായഃ നമഃ
ഓം താരാകായഃ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായഃ നമഃ

Comments

Popular posts from this blog

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വഴിപാടുകള്‍ ചെയുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍-2--രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍-ജ്യോതിഷ് അലങ്കാര്‍ -98716901851

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-9-പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍ - Raveendran Nair,Malayalee Astrologer,Delhi-9871690151.

ജ്യോതിഷത്തിലെ ബാല പാഠങ്ങള്‍-6-ഗ്രിഹപ്പിഴകളും പരിഹാരങ്ങളും.......രത്ന ധാരണം.....രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ .malayalee astrologer.